منتور استارتاپ و کمبود آن ؛ ضعف بزرگ اکوسیستم استارتاپی

ورود