15 اردیبهشت 1400

کاربرد تحقیقات کاربر در شناخت مشتریان و پرسونا

شناخت مخاطب یکی از بخش‌های مهم در فرآیند طراحی است. در این فرآیند هم همانند سایر فرآیندها، یک سری داده اولیه به فرآیند تحقیقات کاربر وارد می‌شوند  و […]