14 فروردین 1401

16 مفهوم مالی که هر کارآفرین باید بداند!

1.نرخ بازگشت سرمایه (ROI) 2.بازگشت هزینه تبلیغات (ROAS) 3.سرمایه در گردش 4.حاشیه سود (Profit Margins) 5.بهای تمام شده کالای فروخته شده (COGS) 6.درآمد (Revenue) 7.ارزش‌گذاری (Valuation) […]