30 فروردین 1400

نوآوری و مهاجرت ، کلید بهبودی بعد از کوید-19 است

سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری، کلیدی است برای رشد اقتصادی پس از به اتمام رسیدن دوران همه‌گیر شدن بیماری است – و مهاجرت نیز کلید تقویت […]